Hírek

Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály 2019. évi szakmai beszámolója

2020. január 29. 19:42:26

Az Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály 2019. évi szakmai beszámolója és a 2020. évre vonatkozó tervei

Az Államháztartás Ellenőrzési Szakosztály elsődleges célkitűzése az államháztartás ellenőrzési területen dolgozók körében a tudás megosztása és fejlesztése, amelyet elsősorban szakmai fórumok, konferenciák megrendezésével valósít meg.
2019-ben két szakmai rendezvényt tartott a Szakosztály, amelyek a Pest megyei szervezettel közösen kerültek megszervezésre.
1. A „Kihívások az elektronikus adatok felhasználásában" címmel rendezett szakmai konferencián megtartott előadások témái az elektronikus adatok biztonságára, védelmére, és a Kincstár által fejlesztett önkormányzati adattárház bemutatására helyezték a fókuszt. A konferencia első részében „Az uniós és a hazai adatvédelmi, adatbiztonsági szabályoknak való megfelelés kihívásai" című előadás keretében a résztvevők megismerhették az elektronikus információs rendszerekben kezelt személyes adatok védelmét megalapozó GDPR-ral szembeni követelményeket.

elektrom-inform-rendszerek-besorolasapng_20200129193245_29.png

Az adatvédelmi rendelet 2018. május 25-től kötelező alkalmazása a legtöbb hazai intézmény, vállalkozás számára jelentős kihívást, számos megoldandó feladatot jelentett. Az adatvédelmi rendeletnek való megfelelésre több, mint két év állt rendelkezésre, amely felkészülési idő alatt a szabályozás, az adatvédelem, azon belül a személyes adatok védelme és az informatika területén kellett felülvizsgálni a meglévő állapotokat, folyamatokat és a rendeletnek való megfelelés érdekében módosítani azokat. Ezeken túl azonban meg kell felelni az információs rendszerekkel, ezen belül a számviteli rendszerekkel szembeni biztonsági követelményeknek, amelyeknek biztosítaniuk kell az általuk kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását. Mindezek nem csak a végrehajtásban, hanem az ellenőrzésekben is új kihívásokat jelentettek. A konferencia második részében az ASP projekt országos kiterjesztésének eredményei kerültek bemutatásra a Magyar Államkincstár részéről. A jelenlévők megismerték az ASP szakrendszereit és azok előnyeit, külön részletesen a gazdasági szakrendszert és annak működésének tapasztalatait.
2. A második konferencia megszervezésére 2019. november elején került sor. Mivel 2018-ban a belső kontrollrendszer államháztartási törvényben meghatározott céljainak érvényesítése köré épültek a konferenciák, az idén a vagyongazdálkodás törvényességére helyeződött a hangsúly. „A vagyongazdálkodás törvényessége - szabályok és jó gyakorlatok" címmel meghirdetett szakmai konferencia a leltározásra, a mérleget alátámasztó leltárral szembeni követelményeket ismertette. A résztvevők megismerhették a „leltár miatt zárva" helytelen gyakorlatát, valamint a leltározás helyes folyamatát, a keletkező dokumentumok körét.

konferenciapng_20200129193245_32.png

Az ÁSZ felügyeleti vezetője által tartott első előadáson az önkormányzatok gazdasági társaságainál - ÁSZ ellenőrzések alapján - tapasztalt jó vagyongazdálkodási gyakorlatok kerültek bemutatásra. A gazdasági társaságok gazdálkodása kiemelt jelentőséggel bír, mivel a közfeladat ellátása során a közpénz, a közvagyon használói, a nemzeti vagyon részét alkotják, és gazdálkodásuk hatással lehet az államadósságra, illetve az államháztartás hiányára. A második előadás során képet kaptunk az ÁSZ gazdasági igazgatója által a beszámoló valódiságát, a gazdálkodás átláthatóságát, elszámoltathatóságát biztosító leltárkészítési kötelezettségről. Definiálásra kerültek a leltár és a leltározás fogalma, a különböző leltártípusok, a leltár előkészítésének és a leltárkészítésnek a fő dokumentumai. A konferenciák a részvételi létszám és visszajelzések alapján eredményesek voltak.

leltar-elokeszitespng_20200129193245_56.png

Az Alaptörvényben rögzített közpénzfelhasználás és közvagyonnal való gazdálkodási elvek, valamint az idei témák alapul szolgálnak az államháztartás területét érintő ellenőrzésekhez kapcsolódóan a szakmai ismeretek további mélyítésére, de új területek bevonására is 2020-ban. A 2018-ban megkezdett belső kontrollrendszer és az idén indított vagyongazdálkodás témaköröket a Szakosztály jövőre tovább mélyíti, illetve foglalkozni kíván az eredményszemléletű számvitellel, valamint a teljesítménymérés követelményével. Az eredményszemléletű számvitel bevezetésére öt évvel ezelőtt, 2014 januárban került sor. A költségvetési, valamint a pénzügyi számvitel szabályaival foglalkozó konferenciát még nem rendezett a Szakosztály. Az Áht. rögzítette teljesítménykövetelmények közül az eredményességi követelményekre helyezzük a hangsúlyt. A digitalizáció kihat minden gazdasági szereplő tevékenységére, és az ellenőrzések esetében is robbanásszerű fejlődést jelenthet. A modern technológiák, új módszerek mellett nem lehet elmenni, azt célszerű alkalmazni az államháztartási ellenőrzések támogatása érdekében is. Ezért állítjuk fókuszba a digitalizáció következtében megjelenő új ellenőrzési technológiákat.
A Szakosztály várja mindazok jelentkezését, akik az államháztartás ellenőrzési területén szerzett tudása megosztására, vagy ehhez a területhez jól hasznosítható tudás megszerzésére motiváltak.
Holman Magdolna
szakosztályi elnök